empresa servicios clientes contacto
Comptable Fiscal
Laboral Mercantil
 
ÀREA COMPTABLE
X

En aquesta Àrea fem especial atenció en un tema el qual moltes vegades per part de l′empresari no se l′hi dóna la suficient importància i no és més que el dia a dia comptable. Com a novetat en aquest 2009 hem creat el sistema Co-L, el sistema de la comptabilitat ″on line″. Depenen de l′activitat econòmica, la gestió a realitzar és diferent, així doncs en trobem en la primera gran divisió: - Activitats professionals, en les quals són obligatoris els llibres-registre d′ingressos, de despeses, de bens d′inversió i provisió de fons i suplerts. - Activitats empresarials de caràcter mercantil, en la qual és obligatori la confecció d′una comptabilitat ajustada al Nou Pla General Comptable i al Codi de Comerç. - Activitats empresarials que no tenen caràcter mercantil, en les quals es deuen confeccionar els llibres-registre d′ingressos i despeses, de vendes i compres i de bens de inversió.

Ens ocuparem d′implantar al seu negoci del sistema comptable, basat en el Nou Pla General Comptable de 2007, articulat en 5 grans eixos vertebradors:

 • Marc Conceptual de la Comptabilitat
 • Normes de Registre i de valoració
 • Comptes Anuals
 • Quadre de comptes
 • Definicions i relacions comptables

Tot això ens permetrà obtenir una imatge objectiva i fidel de la seva comptabilitat i poder prendre les decisions necessàries perquè la seva empresa sigui més competitiva en el mercat i poder aprofitar totes les possibilitats per a l′estalvi d’impostos reduint al màxim la càrrega fiscal.

Així doncs, com a gestions dins del departament, podem destacar:

 • Assessorament comptable integral i l′elaboració periòdica dels Estats
 • Comptables mitjançant la documentació aportada pel client
 • Anàlisi de la gestió administrativa
 • Obertura i tancament dels diferents períodes comptables

ÀREA FISCAL
X

En aquesta Àrea íntimament lligada amb l′Àrea comptable, es cobreixen les necessitats tant de les persones físiques com de les jurídiques, i es realitza la gestió integral en el compliment de les normes fiscals, que marca l′actual normativa.

Els serveis a destacar en aquesta area es podrien resumir en:
- Planificació i assessorament fiscal i definir el perfil fiscal més convenient per a cada activitat.
- Confecció del Calendari Fiscal de les seves activitats, i recordatori periòdic de les seves obligacions.
- I.R.P.F.: Declaració trimestral de Pagament a compte (Estimació Directa o en Mòduls) i Declaració anual de Renda.
- Impost sobre Societats: Declaració de Pagament fraccionat a compte i Declaració anual.
- I.V.A.: Declaracions mensuals o trimestrals i Resum anual.
- Declaració anual d′Operacions amb Tercers.
- Retencions sobre arrendament d′immobles urbans: Declaracions mensuals o trimestrals i Resum Anual.
- Retencions sobre rendiments del capital: Declaracions mensuals o trimestrals i Resum Anual.
- Declaració recapitulativa d′Operacions intracomunitàries.
- Impost sobre el Patrimoni: Elaboració de la Declaració anual.
- Gestió de la documentació fiscal.
- Estudi i confecció de l′Impost sobre Successions i Donacions.
- Liquidació de l′Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
- Elaboració de l′Impost sobre Activitats Econòmiques i Impostos Especials.
- Elaboració de la Declaració Censal d′inici, cessament o variació de l'activitat.
- Assistència tècnica i representació davant la Inspecció d′Hisenda.

ÀREA LABORAL
X

En el departament laboral es cobreixen les necessitats dels professionals i empreses en tot el relacionat en aquest àmbit i compliment de la gestió laboral, seguretat social i normativa de riscos laborals.

Els diferents serveis que es donen, des del nostre departament:
- Confecció de nomines.
- Tramitació i preparació dels butlletins de cotització a la Seguretat Social (TC1-TC2).
- Confecció de l′informe de costos salarials.
- Contractes dels treballadors.
- Càlcul de bestretes.
- Comunicacions d′altes i baixes i variació de dades dels treballadors.
- Confecció de carta I.R.P.F trimestral.
- Confecció resum anual d′I.R.P.F.
- Certificat de renta dels treballadors.
- Certificat de renta familiar.
- Presentació de baixes i altes per malaltia comuna i accidents de treball i la seva posterior comunicació a la Mútua.
- Escrits de sancions i amonestacions als treballadors.
- Adquisició i tramitació dels diferents llibres laborals.
- Assistència als actes de concil.liació, jutjats de lo social i inspeccions de treball.
- Tramitació d′afiliació en el Règim Especial dels Treballadors Autònoms.
- L′assessorament en l′aplicació dels diferents convenis col•lectius per part de l′empresari.
- En col•laboració amb la seva empresa de Prevenció de Riscos Laborals es realitzarà el servei d′assessoria laboral de la seva situació.
- Obertura dels diferents centres de treball
- Assistència tècnica i representació davant la Inspecció de Treball i Organismes de la Seguretat Social.

ÀREA MERCANTIL I REGISTRAL
X

En aquesta àrea es realitzen totes les accions necessàries per a la inscripció i presentació d′escriptures, títols i documents davant dels diferents Registres i organismes.
Els nostres serveis en aquesta àrea abarquen la totalitat dels tràmits i assessorament mercantil que es puguin necessitar, des de la redacció del document, l′assistència de la firma davant de notari, fins a la presentació i inscripció del mateix.

Els diferents tràmits que es poden destacar:
- Constitució de societats i els tràmits relacionats amb la mateixa.
- Tramitació i liquidació de l′Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
- Tramitació i liquidació de l′Impost sobre Successions i donacions.
- Presentació i legalització dels llibres oficials de comptabilitat
- Presentació i legalització dels llibres-registre de les factures rebudes i de les actures emeses.
- Presentació i legalització dels llibres d′Actes i de Socis.
- Presentació i dipòsit dels Comptes Anuals en el Registre Mercantil.
- Inscripció de documents i escriptures notarials en el Registre Mercantil Provincial, Registre Mercantil Central i Registre de la Propietat.

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI CO-L - COMPTABILITAT "ON LINE" -
X

En pocs anys hem passat de la carta postal a Internet, del carbó a les energies renovables, de la màquina d′escriure als ordinadors i dels llibres comptables manuals a les NIC′S.
És a causa d′aquesta evident evolució que des de Caner Crespo Assessors creiem que s′ha de fer un nou pas endavant en la prestació de serveis, i així hem cregut oportú crear i poder oferir als nostres clients el Servei Co-L "Comptabilitat On-Line".

En l′actual conjuntura econòmica, és bàsic controlar al detall les despeses i estar al dia amb la canviant normativa actual. Així, doncs, conjuntament amb la firma capdavantera amb software i solucions de gestió Sage Logic Control, volem donar aquest nou servei de gestió novedòs i pioner dins el nostre sector dels serveis d′assessorament i gestió comptable.

El client amb l′implantació dels Servei Co-L obtindrà unes avantatges més competitives amb la gestió comptable del seu negoci, sense necessitat de realitzar inversions en l′adquisició de programes informàtics, és el que s′enten com a "outsourcing informàtic".

El Servei Co-L permet treballar a través d′Internet, ja que tant el Software com les dades estan allotjades en els Servidors de Sage Lògic Control, ubicats en el "Internet Center de Telefònica", oferint les màximes mesures de Seguretat i garantia de connectivitat.

Entre els principals avantatges que oferirà el servei, cal destacar:

 • Accés a la informació des de qualsevol lloc que tingui accés a Internet i en qualsevol moment, les 24 hores dels 365 dies de l′any.
 • Alliberar-se dels problemes i despeses que puguin ocasionar les actualit- zacions a la normativa comptable dels programes.
 • Total seguretat i total confidencialitat.
 • Flexibilitat d′ampliacions del programa.
 • Temps d′implantació mínim.